ComServe Network Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Het Aanbod

Artikel 4 - De Overeenkomst

Artikel 5 - Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

Artikel 6 - Overmacht

Artikel 7 - Betaling en incassokosten

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9 - Garanties

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Artikel 11 - Verjaringstermijn

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 13 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 1. CSN: Comserve Network Netherlands BV.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon op wiens rechtsbetrekking met CSN deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. SLA: Service Level Agreement
 5. Onder 'af magazijn' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ex works (incoterms 1990.)

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CSN en een Wederpartij.
 2. Toepasselijkheid van door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts nadrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken dmv een SLA. Indien er een SLA is gesloten met de klant dan worden deze algemene voorwaarden toepasbaar geacht als aanvulling op de in de SLA overeengekomen afspraken.

Artikel 3 - Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.
 3. Het aanbod vervalt indien het product waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 4. CSN kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  Lid 5 en 6 is van toepassing op het uitvoeren van diensten

 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder; - De prijs exclusief belasting én inclusief belasting
  • Andere heffingen van overheidswege
  • De eventuele kosten van aflevering
  • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst
 6. Elk aanbod heeft een geldigheidsduur van 90 dagen.

Artikel 4 - De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CSN onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 5 - Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij CSN derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. CSN dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. CSN heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden
 3. CSN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling tot verlening van diensten.
 4. Levering vindt plaats af magazijn CSN
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan CSN kenbaar heeft gemaakt.
 6. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is CSN gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van CSN die daardoor direct of indirect zijn ontstaan.
 7. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het waar nodig doen van aangifte ten invoer c.q. het doen van B.T.W. - aangifte en het doen van anderszins vereiste aangiften bij de bevoegde overheden. De wederpartij vrijwaart CSN voor aanspraken van enige overheid terzake van het niet of niet correct naleven van voorschriften met betrekking tot invoerrechten, douanerechten, B.T.W.en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 6 - Overmacht

 1. CSN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 7 - Betaling en incassokosten

 1. Betalingen dienen, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, vóóraf te worden voldaan. Eerst na ontvangst van betaling zal een aanvang worden gemaakt met de uitvoering of levering.
 2. Indien schriftelijk is overeengekomen, dat achteraf mag worden betaald, dan dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door CSN aan gegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. CSN is gerechtigd om dagelijks te factureren
 3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 4. CSN heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door CSN in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van CSN totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met CSN gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen
 2. Door CSN geleverde zaken, die ingevolge lid1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CSN veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om CSN daarvan onmiddelijk op de hoogte te stellen.
 5. Voor het geval CSN zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CSN en door CSN aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CSN zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 - Garanties

 1. CSN staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkhied en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of veiligheidsvoorschriften
 2. Indien de door CSN verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantie termijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan.
 4. De Wederpartij heeft de verplichting bij levering te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Indien dit niet het geval is dan dient de Wederpartij CSN zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na levering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk in kennis te stellen. De Wederpartij dient CSN in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Wederpartij niet tijdig bij CSN voorbehoud heeft gemaakt ten aanzien van de hoeveelheden van geleverde zaken, gelden de door CSN opgegeven hoeveelheden als tussen de partijen bindend.
 6. Beantwoordt het geleverde niet aan de overeenkomst, dan is CSN te harer keuze slechts gehouden tot levering van het ontbrekende, herstel van de geleverde zaak of vervanging van de geleverde zaak. Indien een (onderdeel van de ) zaak wordt vervangen, dan wordt CSN eigenaar van de vervangen zaak en/of de vervangen onderdelen.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 1. Indien CSN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. CSN in niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CSN is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. CSN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. CSN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW
 5. Indien CSN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van CSN beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. De aansprakelijkheid van CSN is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CSN of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 - Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens CSN en de door CSN bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij CSN van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CSN partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten
 3. Geschillen tussen CSN en de Wederpartij, behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank, worden bij uitsluiting berecht door de rechter van de plaats van vestiging van CSN, behoudens indien CSN als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Artikel 13 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.